ใบความรู้ที่ 1

ตารางเทียบเสียงสระภาษาไทยกับสระภาษาอังกฤษในการเขียนชื่อเฉพาะ

ะ , -ั , -า = a -ิ , -ี = i , ee -ึ = u -ื = ue , ua -ุ = u /oo -ู = oo / u
ริ = ri รึ = ru เรอ = rer แ- = ae เ-ีย= ia โ-, เ-อ= o,oe
เ-ือ, -ัว = ua เ- = e ออ = o ไ- ,ใ-, -ั ย = ai เ-า= ao -อย= oi, oy
เ-ย= oei, oey -วย = uai, uay -ำ = um,am เ-ียว= iaw เ-ิม=oem เ-ือม=uam


ตารางเทียบพยัญชนะไทยกับพยัญชนะอังกฤษ

พยัญชนะไทย ตรงกับ พยัญชนะอังกฤษ พยัญชนะไทย ตรงกับ พยัญชนะอังกฤษ
K ข,ค Kh
Ng จ,ฉ,ช,ฌ Ch
ซ,ศ,ษ,ส,ทร S ญ,ย Y
ฎ,ด D ฏ,ต T
ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท,ธ Th ณ,น N
B P
ผ,พ Ph Bh
M ฝ,ฟ F
R W
ล,ฬ L ห,ฮ H
           


หลักการใช้ตัวสะกด

ถ้าสะกดด้วยพยัญชนะ ใช้ พยัญชนะอังกฤษ ถ้าสะกดด้วยพยัญชนะ ใช้ พยัญชนะอังกฤษ
ก ข K Ng
จ ช ฒ ด ต ถ ท ศ ษ ส T ญ ณ น ร N
บ พ P L
M W

 ตัวอย่าง

หยกฟ้า = Yokfa , บุหงา = Bungn , เฉลา = Chalao, ปราการ = Prakarn , รวงทอง=Ruangthon
ร้อยเอ็ด=Roi-Et , Roy-Et , วังน้อย = Wangnoi , ไทรย้อย=Saiyoy , เลย = Loei , Loey ,
ฉลวย=Chaluay , เพลิน=Phloen , สัญญา=Sanya , ฉวีวรรณ=Chawiwan , ดรุณี=Darunee ,
ปณิชา=Panicha , พิทักษ์=Phithak , โกสุมภ์=Kosum , นิพนธ์=Niphon , นิรันดร์=Niran ,
ประดิษฐ์=Pradit , วงศ์ทิพย์=Wongthip , ปากเกร็ด=Pakkret , เด่นชัย=Denchai , สมัย=Samai ,
สาหร่าย=Sarai , เสวก=Sawek , ปรางค์ศรี=Prangsri , กฤษณา=Kritsana , สัมฤทธิ์=Samrit ,
นฤมล=Narumol , หฤทัย=Haruthai , ชัยพฤกษ์=Chaiyaphruk , ฤกษ์ดี=Rerkdee, คลองเตย=Khlongtoey ,จันทบุรี=Chanthaburi , ครรชิต=Khanchit , ซับตะเคียน=Saptakhian ,
ลั่นทม=Lanthom , หนองแขม=Nongkhaem , สุรินทร์=Surin , คึกฤทธิ์=Khukrit ,
บานชื่น=Banchuen , รวยรื่น=Ruayruen , อุบลรัตน์=Ubolrat , อุไรวรรณ=Uraiwan , อุทัย=Uthai ,
อำภา=Umpha , อำนวย=Umnuay , กำพล=Kamphol , ธรรมศาสตร์=Thammasat ,
วิษณุกรรม=Witsanukam , ดิลก=Dilok , จำนง=Chamnong , ฉกาจ=Chakat , กิจจา=Kitcha ,
สำราญ=Samran , บุญชอบ=Boonchop , ประจวบ=Prachuap , นภดล=Nophadol ,
เกษม=Kasem , แววมยุรา=Waewmayura , ทองเกลียว=Thongkliaw , เฉลย=Chaloey

A : นักเรียนเลือกเสียงสระและพยัญชนะไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ คำถาม ตัวเลือก Pre-test Post-test
1 K ตรงกับพยัญชนะ a. ข b. ฆ c. ก d. ค    
2 Kh ตรงกับพยัญชนะ a. ค b. ข c. a and b d. d    
3 Ng ตรงกับพยัญชนะ a. น b. ฌ c. นง d. ง    
4 Ch ตรงกับพยัญชนะ a. ช,ฮ b. ช,จ c. ค d. ฮ    
5 D ตรงกับพยัญชนะ a. ฎ b. ค c. ต d. ท    
6 ao ตรงกับสระ a. เ- b. – c. เ – า d. –    
7 u ตรงกับสระ a. ุ b.โ- c.  ออ d. ะ    
8 ia ตรงกับสระ a. เอีย b. เออ c. อา d. ี    
9 E ตรงกับสระ a. อี b. เอะ c. เอ d. เออ    
10 ai ตรงกับสระ a. ไอ b. เ-า c. -า d. เออ    


B: ข้อใดเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่สะกดได้ถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ คำถาม ตัวเลือก Pre-test Post-test
11 สุริยา a. Siriya b. Curiyo c. Shuriya d. Suriya    
12 กำแพง a. Kumpang b. Kampang c. Kamphaeng d. Khamphang    
13 โกวิท a. Gowit b. Kowit c. Korwit d. Khowit    
14 สรจักร a. Sorachak b. Sorajad c. Saurajak d. Soorachak    
15 เดือนเด่น a. Dumdaeng b. Danden c. Duenden d. Daoden    
16 กรรมาชีพ a. Khamacheap b. Kanmacheep c. Kunmajeeb d. Kumacheeb    
17 ไตรภพ a. Traiphop b. Taipob c. Thaiphob d. Thaipop    
18 คมขำ a. Kamkham b. Komkam c. Khomkam d. Khomkham    
19 งามงอน a. Ngaem Ngon b. Nam Ngon c. Ngam On d. Ngam Ngon    
20 อรอนงค์ a. On Anong b. On Anongk c. On Angk d. Or Angk    


C : นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยที่กำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ คำถาม คำตอบ Pre-test คำตอบ Post-test
21 โสภี    
22 แซฉั่ว    
23 แม่แพร    
24 ปัทมา    
25 กชกร    
26 สุรัสวดี    
27 พรณรงค์    
28 ดำรงค์ทรัพย์    
29 ทรงธรรม    
30 วาปีปทุม    

D : คำสั่ง : นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยที่กำหนดให้เป็นภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาโรมัน ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาโรมัน
1. ยาหยี   7. ปรัชญา  
2. เพียงอุมา   8. บัณฑิต  
3. กัญญารัตน์   9. อาณัติ  
4. จงรักษ์   10. ประสงค์  
5. ยุพิน   11. มานพ  
6. พวงทอง   12. อวยชัย

E : คำสั่ง : นักเรียนเขียนชื่อภาษาโรมันที่กำหนดให้เป็นภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาโรมัน ชื่อภาษาไทย
1. Yanyong   7. Banyat  
2. Lert   8. Chaba  
3. Kwanjai   9. Sawaeng  
4. Somphit   10. Thanom  
5. Sakdech   11. Thasanee  
6. Lamyai   12. Ngamying  

 ตัวอย่างการผสมคำ

บางแสน = บ / า / ง / ส / แ / น = B / a / ng / s / ae / n = Bangsaen
วิเชียร = ว / – ิ / ช / เกีย / น = W / I / ch / ia / n = Wichian
ประเดิม = ป / ร / ะ / ด / เ -อ / ม = P / r / a / d / oe /m = Pradoem
ศักดิ์สิทธิ์ = ส / -ั / ก / ส / -ิ / ด = S /a / k /s / i / t = Saksit
เชิดไทย = ช / เ-อ / ด / ช / ไ -ย = Ch / oe / t / ch /ai = Choetchai

ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ
A – E – I – O – U – Y

สระ
ใช้ ตัวอย่าง
A
a      แอ     badminton  = แบดมินตัน
อะ      aluminium   = อะลูมิเนียม
อา      Chicago       = ชิคาโก
เอ       Asia           = เอเชีย
ออ      football      = ฟุตบอล
ar     แอ     arrow        = แอร์โรว์
อา      bar            = บาร์
ออ      ward         = วอร์ด
เออ     Edward      = เอดเวิร์ด
are   แอ      mare          = แมร์
หมายเหตุ ยกเว้น are (verb to be) ใช้อาร์
aa     อา      bazaar       = บาซาร์
แอ      Aaron        = แอรอน
ae      อี       Aegean = อีเจียน
แอ     aerosphere = แอโรสเฟียร์
เอ      sundae = ซันเด
aea    เอีย    Judaea = จูเดีย
aer    เออ     kaersutite = เคอร์ซูไทต์
ai      เอ       Spain = สเปน
ไอ       Cairo = ไคโร
air     แอ      Bel Air = เบลแอร์
ao     เอา     Mindanao = มินดาเนา
au      อา     laugh = ลาฟ
ออ     Augusta = ออกัสตา
เอา     Bissau = บิสเซา
โอ       Auger = โอเจอร์
แอ      Laughlin = แลฟลิน

aw     ออ     lawernce = ลอว์เรนซ์
ay      เอ     Malay = มาเลย์
ayr     แอ   Ayrshire = แอร์เชอร์
E
e        อี    Sweden =  สวีเดน
เอ    Lebanon = เลบานอน
อิ    electronics  = อิเล็กทรอนิกส์
เอะ   Mexico  =  เม็กซิโก
er     เออ   Canberra = แคนเบอร์รา
อา    Clerk  =  คลาร์ก
ere         เอีย   cashmere  =  แคชเมียร์
ea          อี      Guinea = กินี
เอ     Dead Sea = เดดซี
เอีย   Caribbean = แคริบเบียน
ear          แอ    Bear =  แบร์
เอีย   gear =  เกียร์
อา    Heart  = ฮาร์ต
เออ   Pearl Harbour  = เพิร์ลฮาร์เบอร์
eau          โอ    Beaufort  = โบฟอร์ด
อิว    Beauty  =  บิวตี
ee            อี     Greenwich  =  กรีนิช
eer           เอีย   beer  =  เบียร์
ei             อี      Neit  =  นีล
ไอ     Einsteinium  =  ไอน์สไตเนียม
เอ      Beirut  = เบรุต
eir            แอ     heir  =  แอร์
เอีย     Peirse =  เพียร์ส
เออ     peirce = เพิร์ซ
eo            อี       people  =  พีเพิล
เอ      Leominster  =  เลมินสเตอร์
เอีย     Napoleon  =  นะโปเลียน
เอียว    Borneo  = บอร์เนียว
eou           โอ      Seoul  = โซล
eu             อิว     leukemia  = ลิวคีเมีย
ยุ       Europe = ยุโรป
ยู       Euphrates  = ยูเฟรทีส
เอีย     oleum =  โอเลียม
อู        Reuben =  รูเบ็น
eur          เออ      fleur-de-lis = เฟลอร์เดอลีส์
ew           อิว       New York  =  นิวยอร์ก
โอ       sew  =  โซว์
อู       Andrew  =  แอนดรูว์
ey            เอ      Yardley  =  ยาร์ดเลย์
อี       key  =  คีย์
I
i              อิ        King  =  คิง
อี        ski  =  สกี
ไอ      Liberia  =  ไลบีเรีย
ir             เออ     zircon  =  เซอร์คอน
อี        Pamir  =  ปามีร์
ire           ไอ       Ireland  =  ไอร์แลนด์
เออ, เอีย       Hampshire = แเฮมป์เชอร์, แฮมป์เชียร์
ia             เอีย      India  =  อินเดีย
ie             อี         riebeckite =  รีเบกไกต์
เอีย       Soviet  =  โซเวียต
อาย       pie = พาย
ไอ         necktie =  เนกไท
ier           เอีย        glacier = เกลเชียร์
iew          อิว         view  = วิว
ion           เอียน     Union =  ยูเนียน
อัน        lotion = โลชัน
iu            เอีย        aluminium = อะลูมิเนียม
O
o            โอ      Cairo =  ไคโร
ออ     Tom  =  ทอม
อะ      Washington  =  วอชิงตัน
อู         To day  =  ทูเดย์
or           ออ      corruption  =  คอร์รัปชัน
เออ     Windsor = วินด์เซอร์
ore          ออ      Thomas More = ทอมัส มอร์
โอ       Ben More = เบนโมร์
oa           ออ      Broadway  =  บรอดเวย์
โอ       Oakland  =  โอกแลนด์
อัว       Samoa = ซามัว
oar          ออ       board  =  บอร์ด
oe           โอ       Joe  = โจ
อู         Shoemaker  =  ชูเมกเกอร์
เออ       goethite  = เกอไทต์
อี          Phoenix =  ฟีนิกซ์
oer         เออ        oerlikon  = เออร์ลิคอน
oi            ออย      thyroid  =  ไทรอยด์
อัว        chamois  =  ชามัวส์
oo            อุ         foot  =  ฟุต
อู          wood  = วูด
อะ        Bloodsworth =  บลัดส์เวิร์ท
oor           อัว       Moor  =  มัวร์
ออ       door  = ดอร์
โอ      Doorn = โดร์น
ou             เอา     counter  = เคาน์เตอร์
อาว     ground  =  กราวนด์
โอ       Boulder  =  โบลเดอร์
อะ      thermocouple =  เทอร์โมคัปเปิล
ออ      Gough  =  กอฟ
อุ       soup  =  ซุป
อู      Vancouver  =  แวนคูเวอร์
our               ออ    bournonite = บอร์โนไนต์
เออ    Melbourne  =  เมลเบิร์น
อัว     tour  =  ทัวร์
โอ      Mourne =  โมร์น
ow               โอ      bowling  = โบว์ลิง
เอา     Cowpens  =  เคาว์เพนส์
อาว     townhouse  =  ทาวน์เฮาส์
อู        Cowper  =  คูว์เปอร์
oy                ออย      Lloyd  =  ลอยด์
U
u                   อะ  Hungary  =  ฮังการี
อิว  Cuba  =  คิวบา
อุ  Lilliput  =  ลิลลิพุต
อู  Kuwait  =  คูเวต
ยู  Uranium  =  ยูเรเนียม
อิ  busy  = บิซี
ur                  เออ hurricane  =  เฮอร์ริเคน
ure                 อัว  Sure  =  ชัวร์
เออ  lecture  =  เลกเชอร์
เอียว  Pure  =  เพียวร์
ua                  อัว  Guadalupe =  กัวดาลูป
ue                  อิว  Tuesday  =  ทิวส์เดย์
อู  wuestite  =  วูสไทต์
ui                        อุ           fruit  =  ฟรุต
อู          juice  =  จูซ
อิ           circuit  =  เซอร์คิต
ไอ           Ruislip Northwood =  ไรสลิปนอร์ทวูด
uir                        อิว         Muir  =  มิวร์
uy                        ไอ         Schuyler  =  สไกลเลอร์
อาย        Guy =  กาย
Y
y                          อิ           Odyssey  =  โอดิสซีย์
อี           Syria  =  ซีเรีย
ไอ          cyclone  =  ไซโคลน
ye                        ไอ          rye  = ไรย์
yr                        เออ          Myrna  = เมอร์นา

ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ
พยัญชนะ
พยัญชนะต้น  ตัวสะกดและตัวการันต์
ภาษาอังกฤษ ใช้ ตัวอย่าง ใช้ ตัวอย่าง
b บ base = เบส บ Gibb = กิบบ์
c+a ค cat = แคต ก cubic =  คิวบิก
+o  cone = โคน
+u  Cuba =  คิวบา
+r  crown = คราวน์
+l   Cleo = คลีโอ
c+e ซ cell =  เซลล์  ซ  Greece =  กรีซ
+i  cigar   = ซิการ์
+y  cyclone = ไซ&l

c (ออกเสียง ช) ช glacier =  เก<

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s