Conjunctions

Conjunctions

Coordinating Conjunctions (คำสันธานที่เชื่อมข้อความที่เท่าเทียมกัน)

and
และ

but
แต่

or
หรือ

yet
แม้กระนั้น

for
เพราะว่า

nor
และ…ไม่

so
ดังนั้น

and = และ ใช้เชื่อมข้อความที่คล้อยตามกันทำหน้าที่เชื่อมคำที่เป็นชนิดเดียวกันเช่นกริยากับกริยา คำนามกับคำนาม
but = แต่ ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน
or= หรือ มิฉะนั้น ใช้เชื่อมข้อความที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
yet= แม้กระนั้น ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน
so = ดังนั้น ใช้เชื่อมข้อความที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน
for= เพราะว่าใช้เชื่อมข้อความที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน
nor = และ…ไม่  ใช้เชื่อมข้อความที่คล้อยตามกัน

I love Pranee and Pongsee.
The car is nice, but it is too expensive.
He seems happy, yet he never smiles.
You can have a sandwich or fried rice for lunch.
I was not allowed to eat in the resautrant, for I was not waering a jacket.
Somkiet is neither rich nor handsome.
Direk hates traffic jams, so he decided not to study in Bangkok .

Subordinating Conjunctions (คำสันธานที่เชื่อมอนุประโยคเข้าด้วยกัน)

after หลังจาก
although แม้ว่า ถึงแม้ว่า
as เนี่องจาก
as if ราวกับว่า
as long as หากว่า ตราบใด
because เพราะว่า
before ก่อน

even if แม้ว่า
even though แม้ว่า ถึงแม้ว่า
if ถ้า
in order that เพื่อว่า
once เมื่อครั้งในอดีต
since เนื่องจาก ตั้งแต่
so that เพื่อที่จะ
than กว่า

though แม้ว่า ถึงแม้ว่า
till จนกระทั่ง
unless ถ้า
until จนกระทั่ง
when เมื่อ
whenever เมื่อไหร่ก็ตาม
where ที่ซึ่ง
whereas ในขณะที่
wherever ที่ไหนก็ตาม
while ทั้งๆที่

Correlative Conjunctions (คำสันธานควบ)เป็นคำสันธานที่ใช้ควบคู่กัน

both . . . and

ทั้ง…และ

not only . . . but also

ไม่เพียงแต่…..ยังอีกด้วย

not . . . but

ไม่แต่

either . . . or

ไม่…..ก็

neither . . . nor

ไม่….และ

whether . . . or

หรือไม่

as . . . as

เท่ากับ

She led the team not only in statistics but also by virtue of her enthusiasm.
Polonius said, “Neither a borrower nor a lender be.”
Whether you win this race or lose it doesn’t matter as long as you do your best.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s